Harmonia Wejherowo
  Historia
 

ŻYĆ W HARMONI

 

“Wstąp śmiało, gdzie pieśń rozbrzmiewa, bo zły człowiek nie śpiewa”

Jubileusz osiemdziesiątej piątej rocznicy powstania w 1920r  i działalności chóru męskiego “HARMONIA” z Wejherowa stał się dla nas inspiracją do opracowania i wydania monografii, która ma ukazać działalność społeczną i artystyczną w sposób syntetyczny, zarówno zespołu, jak i zasłużonych jego członków, na przestrzeni tych lat. Do rąk Czytelników, naszych sympatyków, gości jubileuszowych oraz druhów, którzy po nas przejmują pałeczkę śpiewaczej sztafety, oddajemy wydawnictwo, wzorując się na istniejących dotąd opracowaniach z okazji jubileuszu 40 - lecia i 50-lecia powstania chóru, na monografii pt. “Zjednoczony ruch śpiewaczy na Kaszubach” Mieczysława Barana, kronice chóru i artykułach prasowych. Świadomi jesteśmy ogromu faktograficznego materiału obejmującego 85-lecie tradycji chóru “Harmonia”. Objętość niniejszej pracy ogranicza nas do przedstawienia w niej tylko najistotniejszych wydarzeń z historii chóru i działań jego członków. Dziś obchodzimy 85. rocznicę założenia i działalności chóru na niwie śpiewaczej i społecznej. Cel pozostaje ten sam – uspołecznić pieśń, nieść ludziom radość pieśnią, rozwijać wrażliwość na jej piękno, krzewić w sercach umiłowanie do Ojczyzny. W ciągu minionych 85 lat ubyło z naszych szeregów wielu członków. Naszą tradycją jest, że zmieniają się twarze, lecz pozostają nazwiska. Syn uzupełnia szeregi po ojcu. Śpiewamy ramię w ramię ojciec obok syna, brat obok brata np. Piotr Dargacz z synem Karolem, bracia: Władysław Muński, Stanisław Młyński, Alfred Barzowski, Kazimierz Barzowski, Jerzy Muński – kuzyn Władysława i Stanisława. Kuzyni: Zbigniew Hazuka i Zygmunt Hazuka. Niektóre rodziny śpiewają w chórze od wielu pokoleń. Do najstarszych wiekiem śpiewaków należą obecnie: Franciszek Hinz ur. 1926 r., Alfons Strzebrakowski ur. 1928 r., Edmund Papis ur. 1928 r., Mieczysław Kończak ur. 1929 r., Józef Piontke ur. 1930 r., Zbigniew Firkus ur. 1931 r. Możemy z dumą powiedzieć, że w naszym chórze obok członków, którzy mogą poszczycić się przeszło czterdziestoletnim stażem, jak druhowie: Alfons Szczebrakowski, Edmund Kloka, Jan Langa, Władysław Młyński aktywnie uczestniczy młode pokolenie śpiewacze. Z wielką czcią wspominamy naszych założycieli i poprzedników. Za swoją działalność broniąc honoru Polaka, krzewiąc kulturę śpiewaczą wielu zapłaciło życiem. Ich mogiły są w Piaśnicy, Stutthoffie i innych miejscach martyrologii Polaków. Cześć ich świetlanej pamięci! Kontynuujemy ich rozpoczęte dzieło.

 

ZAŁOŻYCIELE CHÓRU:
(Rok 1920)
 1. Stanisław Baranowski
 2. Maksymilian Chrzan
 3. Robert Dziecielski
 4. Bernard Dziecielski
 5. Bernard Dolny
 6. Alojzy Eichler
 7. Wiktor Goerendt
 8. Leon Gogulski
 9. Alojzy Kaczyński
 10. Stefan Karaszewski
 11. Aleksander Kistowski
 12. Alfons Lehmann
 13. Józef Magnus
 14. Edward Pestka
 15. (?) Polcyn
 16. Aleksander Rutkiewicz
 17. Augustyn Richert
 18. Wojciech Rolbiecki
 19. Antoni Szymański
 20. Jerzy Simon
 21. Franciszek Sarach
 22. Jan Suchecki
 23. Józef Wróblewski

Na szczególną uwagę zasługuje postać Aleksandra Rutkiewicza, długoletniego prezesa, założyciela i współtwórcy wielu sukcesów chóru “Harmonia”. Urodził się 9 kwietnia 1881 r. w Wąbrzeźnie. Zmarł 14 lutego 1968 r. Pieśń chóralną ukochał nade wszystko. W chwilach trudnych i przełomowych potrafił zmobilizować i pobudzić członków chóru do wysiłku, a zespół do przetrwania. “Wejherowo, dnia 29 grudnia 1920. Godzina 8.30 wieczorem, na małej sali pana Gruhla zagaił pan Chrzan dzisiejsze zebranie, którego celem jest założenie Towarzystwa Śpiewu chóru męskiego, powołując do pióra pana Pestkę. Obecnych jest 23 panów, którzy się na członków zapisują.” Tak rozpoczyna się pierwszy, historyczny protokół z konstytucyjnego zebrania, które powołało do życia Towarzystwo Śpiewu w Wejherowie, nadając mu imię “Harmonia”. Prace nad sfinalizowaniem powyższego zamiaru zrodziły się kilka miesięcy wstecz. Dał temu wyraz Aleksander Rutkiewicz, który z okazji 40-lecia pracy “Harmonii” pisał: “Jako współzałożyciel oraz członek czynny i oddany całą duszą chórowi “Harmonia”, chciałbym podać kilka uwag o powstaniu naszego zespołu. Dla zorganizowania chóru męskiego spotkałem się w październiku 1920 r. z kolegami, miłośnikami śpiewu, do których należeli: p.p. Maksymilian Chrzan i Franciszek Sarach i nie trwało długo, bo już pod koniec grudnia tegoż roku zwerbowaliśmy około 28 członków. Dla urzeczywistnienia naszych zamierzeń zorganizowaliśmy pierwsze zebranie. Już na kilka tygodni, przed tym terminem, mieliśmy zapewniony lokal w dzisiejszej sali p. Prusińskiego , gdzie również udostępniono nam fortepian bezpłatnie. Znalazło się kilka kompletów nut, które to łaskawie użyczyli nam inspektor szkolny pan Antoni Szymański oraz ks. prof. Partyka, który zaofiarował się również przyjąć obowiązki dyrygenta. Lekcje śpiewu prowadzone były na początku raz w tygodniu. Chór rozrastał się, stale przybywali nowi członkowie”. Wymowną cechę wspomnień Aleksandra Rutkiewicza ma zdanie ostatnie. Ta nieustanna sztafeta sprawiła ciągłą żywotność zespołu po czasy nam współczesne.. W ówczesnym okresie utworzenie zespołu było pierwszym podmuchem wolności po wielu latach niewoli, reakcją ludzi zwracających uwagę na sprawę narodowej kultury, niszczonej w  przez zaborców. Chór męski “Harmonia” postanowił wówczas włączyć się w rozwój muzycznej kultury na Kaszubach i przywracać do życia to co uległo zapomnieniu. W oparciu o postępowe tradycje polskiej kultury miał tworzyć i upowszechniać jej nowe oblicze. Dzięki temu chór wyrósł na społecznie prężną organizację, a pozostając zasadom tym wierny po dziś, wywiera wpływ na działalność życia śpiewaczego na Kaszubach.

 

I.ZARYS DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ W LATACH 1920–1970.

Rok 1921 jest początkiem działalności artystycznej chóru. Rozpoczął się uroczystym koncertem w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości oraz koncertem podczas akademii w dniu 3 maja. W 1922 r. na Zjeździe Kaszubskiego Okręgu Śpiewaczego delegacja “Harmonii” w imieniu całego zespołu zgłasza swój akces przynależności do Kaszubskiego Okręgu Śpiewaczego. Działalność wejherowskiej “Harmonii”, podejmowane przez nią inicjatywy wywierały zasadniczy wpływ na działalność artystyczną i organizacyjną tego Okręgu. W dniu 16 lipca 1922 r. “Harmonia” zapoczątkowuje swój udział w zjazdach śpiewaczych. Zjazd odbywa się w Wejherowie i połączony jest z wręczeniem sztandaru Kołu Śpiewaczemu “Lutnia” w Wejherowie. W uroczystości brało udział 7 zespołów. Dla “Harmonii” była ona pierwszą szkołą obycia się na tak wielkiej imprezie. Ze swego występu zespół wyniósł bogate doświadczenie, bowiem w 1924 r. na kolejnym zjeździe w Pucku zdobywa nagrodę rzeczową. Rok 1924 zapisał się w dziejach “Harmonii” w sposób szczególny. W dniu 1 czerwca tegoż roku odbyło się uroczyste wręczenie chórowi sztandaru. W bogatej oprawie tej uroczystości uczestniczyło 17 zaproszonych do Wejherowa zespołów. Koncert, jaki z tej okazji odbył się w Strzelnicy, stał się w Wejherowie świętem polskiej pieśni. Strzelnica była w Wejherowie miejscem, gdzie odbywały się wówczas różne imprezy kulturalne. Otrzymany przez zespół sztandar stał się symbolem przynależności do wielkiej rodziny śpiewaczej. Członkowie nowo przyjmowani do zespołu składają przed nim słowa ślubowania: “Wstępując do chóru męskiego “Harmonia” w Wejherowie uroczyście przyrzekam, że będę dbał o dobre imię zespołu, z całych sił przyczyniać się do jego rozwoju, a przez to do rozwoju polskiej pieśni. Nigdy nie splamię honoru członka “Harmonii”. Tak mi dopomóż Bóg.” Składanie ślubowania poprzedzone jest trzymiesięcznym okresem próbnym, w którym sprawdza się przydatność kandydata do jego pracy artystycznej i społecznej. O sile organizacyjnej zespołu w opisanym okresie świadczy również fakt posiadania amatorskiej sekcji teatralnej, która działała do 1939 r. W dniach 18 – 21 maja 1929 r. “Harmonia” uczestniczy w Wszechsłowiańskim Zjeździe Śpiewaczym, jaki odbył się w Poznaniu. Było to dla “Harmonii” wielkie wyróżnienie, reprezentowała ona bowiem kaszubskie śpiewactwo w tak wielkiej imprezie. Maszerując ulicami Poznania w regionalnych strojach kaszubskich chór doznaje owacyjnego przyjęcia.  Kaszubski Okręg Śpiewaczy reprezentowały  wówczas także chóry: “Moniuszko” z Pucka i “Halka” z Kościerzyny. W taki oto sposób chór “Harmonia” wszedł w ogólnopolski ruch śpiewaczy. Rok 1930 – dziesiąta rocznica działalności chóru. Z tej okazji odbył się w Wejherowie zjazd śpiewaczy z udziałem 14 zespołów.  Po raz pierwszy odbywa się konkurs chórów o Wędrowną Lirę, ufundowaną przez Kaszubski Okręg Śpiewaczy. Trofeum to przypadło chórowi “Halka” z Kościerzyny. Natomiast w kategorii chórów męskich “Harmonia” zdobyła I miejsce za wykonanie pieśni Orłowskiego do słów A. Mickiewicza “Stepy akermańskie”. Chórem dyrygował M. Goncerzewicz.

Organizatorzy zjazdu śpiewaczego w Gdyni w 1935 r. w środku A. Rutkiewicz i A. Westphal.

 
Do 1939 roku chórem kierowało 9 dyrygentów. Byli to w kolejności: ks. prof. Bolesław Partyka, prof. Stanisław Kantrzonki, Brunon Meier, Maksymilian Goncerzewicz, Jan Suchecki, Edward Poniecki, Alfons Milewski, Jan Bukowski i (?) Zblewski. W tym okresie najtrwalsze ślady pozostawił po sobie Maksymilian Goncerzewicz, który zespół prowadził przez 13 lat. Funkcję dyrygenta sprawował także (z przerwami) w latach 1937 – 1939, tj. do chwili śmierci. Był wytrwałym i wymagającym dyrygentem, posiadał zdolność tworzenia dobrego klimatu wśród członków zespołu. Do 1970 roku chórem kieruje kolejnych 8 dyrygentów. Byli to w kolejności: Lech Białachowski, Aleksander Kurek, Wacław Betlejewski, Edmund Belter, Antoni Kurowski, Kazimierz Fanslau, Mieczysław Baran i Ryszard Lorek, od 1968 r., jako drugi dyrygent. “Harmonia” władzę sprawuje poprzez zarząd, który każdorazowo wybierany był w tajnych wyborach. Do 1960 roku wyborowi takiemu podlegali również dyrygenci, mimo iż pracowali w zespole społecznie lub za niewielką opłatą. Na uwagę zasługuje działalność Aleksandra Rutkiewicza, który jest założycielem chóru “Harmonia” w 1920 roku. Sylwetkę Aleksandra Rutkiewicza opisał Mieczysław Baran w publikacji pt. “Zjednoczony ruch śpiewaczy na Kaszubach”. Godnym odnotowania jest fakt, że w okresach szczególnie krytycznych dla zespołu zawsze zwracano się o pomoc do Augustyna Westphala i Aleksandra Rutkiewicza. W omawianym okresie te dwie osoby, łącznie z długoletnim sekretarzem Janem Formellą, wniosły do zespołu wartości nieprzemijające, zarówno pod względem pracy artystycznej jak i działalności w życiu społecznym na terenie Wejherowa i całych Kaszub. Ludzie ci sprawili, że w 1932 r. chór na zawodach śpiewaczych w Wejherowie po raz pierwszy zdobywa najwyższe trofeum śpiewacze Kaszub, Złotą Wędrowna Lirę. W 1934 r. ponowne zwycięstwo chóru w zawodach o Złotą Lirę. W 1936 r. na zawodach śpiewaczych w Gdyni chór po raz trzeci zdobywa najwyższą nagrodę i Wędrowna Lira staje się własnością zespołu. W latach 1932 i 1934 do sukcesu tego doprowadził dyrygent Maksymilian Goncerzewicz, a powtórzył go w 1936 r. dyrygent Jan Bukowski. U podstaw założenia zespołu legła m.in. działalność antyniemiecka członków “Harmonii”. Znalazło to odzwierciedlenie w jednym z punktów statutu zespołu, uchwalonym jednogłośnie na walnym zebraniu członków w dniu 13 września 1924 r. “Osoby należące do niemieckich towarzystw nie mogą być członkami Towarzystwa Śpiewu “Harmonia”. O wadze tego faktu świadczy to, że w okresie międzywojennym działało w Wejherowie 10 towarzystw niemieckich, w tym m.in. stowarzyszenie “Melokordia”, którego celem było pielęgnowanie śpiewu niemieckiego.

 

“Złota Wędrowna Lira” główna nagroda kaszubskiego śpiewactwa zdobyta przez Harmonię na własność w roku 1936

 W sierpniu 1938 r. “Harmonia” bierze udział w zjeździe chórów Okręgu Kaszubskiego w Pucku, podczas którego otrzymuje drugą nagrodę. Rok 1939 to przygotowania do obchodów z okazji 30-lecia działalności Kaszubskiego Okręgu Śpiewaczego. Na horyzoncie rysowały się chmury wojennej pożogi, “Harmonia” jednak nie zaprzestaje swej działalności. Do Wejherowa przybywa 17 zespołów na, jak się okazało, ostatni zjazd. “Harmonia” otrzymuje II nagrodę i zaliczona zostaje do zespołów klasy A. Podczas II Wojny Światowej śmiercią męczeńską w obozach koncentracyjnych zginęli członkowie zespołu: Robert Gański, Leonard Kujawski, Bolesław Partyka, Antoni Szornak. W  pobliskiej Piaśnicy zamordowani zostali: Erhard Golaszewski i Paweł Zaborowski. W oflagu zmarł Alfons Engler. Śmiercią męczeńską zginął również burmistrz Wejherowa Teodor Bolduan, od 1933 r. czynny członek “Harmonii”. 24 czerwca 1945 r., a więc zaledwie w trzy miesiące po wyzwoleniu Wejherowa, członkowie “Harmonii’ wraz z pozostałymi chórami mieszanymi jednoczą się w jeden połączony chór. Jako samodzielna jednostka chór reaktywuje się 22 października 1945 r. rozpoczynając drugi okres swej działalności. Pierwsze powojenne zebranie chóru otwiera Aleksander Rutkiewicz czcząc minutą ciszy pamięć tych, którzy nie doczekali chwili wyzwolenia. Wybrany zarząd, któremu przypadł udział tworzenia powojennej historii zespołu, reprezentowany był przez prezesa Jana Meiera, zastępcę Jana Konczala, sekretarza Jana Formellę, zastępcę sekretarza Józefa Ustarbowskiego, skarbnika Jana Dolnego i dyrygenta Lecha Białachowskiego. Pierwszy powojenny, samodzielny już koncert odbywa się w 1946 r. w rocznicę zakończenia wojny. Doniosłą uroczystość przeżywa “Harmonia” 4 sierpnia 1946 r. otrzymując jako dar od społeczeństwa wejherowskiego nowy sztandar. W dniu 3 sierpnia 1947 r. w Lęborku odbył się zjazd śpiewactwa Kaszub z okazji powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy. “Harmonia” zajęła I miejsce w kategorii chórów męskich. Chórem dyrygował wówczas Wacław Betlejewski. Do 1948 r. chór działał organizacyjnie w łonie Kaszubskiego Okręgu Śpiewaczego i związany był z Pomorskim Związkiem Śpiewaczym. 7 marca 1948 r. zostaje powołany do życia Gdański Związek Śpiewaczy. Do nowo utworzonej organizacji przystąpił Kaszubski Okręg Śpiewaczy wprowadzając doń “Harmonię” z trzynastoma zespołami Okręgu. Do 1950 r. chór, z bogatym repertuarem, występuje w Wejherowie oraz jest oklaskiwany podczas występów w pobliskich wsiach. Z okazji 35-lecia “Lutni” jest gorąco przyjęty przez mieszkańców Gdyni. Po 1950 r. chór “Harmonia” przeżywa trudny okres. W dniu 10 lutego 1957 r. oddani zespołowi członkowie w osobach: Aleksander Rutkiewicz, Roman  Roloff, Paweł Rhode, Franciszek Formella, Stanisław Jakliński, Jan Białas zwołują zebranie członków. Celem było reaktywowanie działalności zespołu. Przełomowym znaczeniem tego zebrania było wybranie zarządu. Na jego czele stanęli wówczas: Lech Radtke, Alfons Regliński, Jan Brzoskowski, Brunon Szweda. Od tej chwili przez osiem lat zespołowi przewodzi prezes Lech Radtke. “Harmonia” ponownie pojawia się na koncertowych estradach i spełnia swe społeczne posłannictwo. Od tego roku kierownikiem artystycznym i dyrygentem zostaje Mieczysław Baran. Debiut w roli dyrygenta to oficjalny i publiczny występ z zespołem na dziedzińcu Zamku Malborskiego, przed tysięczną rzeszą słuchaczy, przybyłą z całej Polski z okazji 500-lecia Malborka. W 1957 r. mecenat nad “Harmonią” objęła ówczesna Wejherowska Spółdzielnia Spożywców “Zgoda”.  Odbyło się to przy wydatnym zainteresowaniu prezesa Spółdzielni Juliusza Rygiera i pracowników: Jana Czerniejewskiego, Leona Zwierskiego i Jerzego Maszoty, członka “Harmonii”. Chórowi zapewniono rozwój i pomoc. Złotymi zgłoskami dla chóru zapisał się rok 1958. “Harmonia” organizuje zjazd śpiewaczy i wspólnie z Kaszubskim Okręgiem Śpiewaczym – konkurs chórów z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego i 300-lecia Wejherowa. W konkursie uczestniczyło 15 chórów, a wśród gości był chór z Bydgoszczy. Udział zespołu w konkursach wzbogacił i udoskonalił repertuar “Harmonii”, co pozwoliło chórowi wystąpić w grudniu tego roku w Operze Bałtyckiej na uroczystościach 10-lecia Gdańskiego Związku Śpiewaczego, a następnie w Tczewie, Gdyni i Słupsku. Rok 1959 zamknął się ogólną liczbą 22 występów, w tym wspólnym koncertem w dniu 12 kwietnia z chórem Akademii Medycznej pod dyr. Tadeusza Tylewskiego oraz koncertem z okazji 50-lecia działalności Kaszubskiego Okręgu Śpiewaczego. Osiągnięciem chóru było zdobycie Wędrownej Liry Kaszubskiej. 1960 rok – obchody 40-lecia pracy zespołu. Odbył się uroczysty koncert z udziałem orkiestry symfonicznej Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Z tej okazji wydano broszurę omawiającą działalność chóru od chwili jego powstania. Rok 1962 odnotowany został jako najlepszy pod względem poziomu artystycznego zespołu. Występ zespołu w II Festiwalu Chórów Polskich w Poznaniu, był wówczas popisem możliwości artystycznych “Harmonii”.

 

 

 
 
Po poznańskim sukcesie nastąpił okres upadku chóru. Zawieszone zostały występy chóru ze względu na niski poziom artystyczny, wynikający z braku dyscypliny członków zespołu. Groziło to likwidacją “Harmonii”. Odwrócenie tego trendu nastąpiło w wyniku zebrania członków zespołu zwołanego w siedem miesięcy po sukcesie poznańskim. Zebranie miało zadecydować o istnieniu chóru, bądź jego likwidacji. Przyniosło ono zdecydowaną poprawę działalności zespołu. W czerwcu 1964 r. chór wystąpił z koncertem, którego dotąd w swej historii nie przeżywał. Był bowiem egzaminatorem swego dyrygenta – Mieczysława Barana, który zamykał na własnym zespole 5-cio letnie studia muzyczne. Egzamin ten wypadł pomyślnie. Współpraca chóru z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną rozpoczęła się w 1963 r. W latach 1963 – 69 odbyło się pięć koncertów z udziałem “Harmonii”, w których egzaminy dyplomowe złożyli kolejno: Tadeusz Kopczyński, Marian Lipiński, Stanisław Kwiatkowski, Halina Witkowska, Eugeniusz Rogalski, Maria Zamorska; w 1964 r. – Barbara Maśnicka, Mieczysław Baran; w 1967 r. – Ewa Majakowska, Alojzy Śniowski, Celina Bemowska, Zuzanna Węckowska, Zygmunt Wieczorkowski; w 1968 r. – Danuta Kujawska, Lech Płacewicz, Christa Krzykowska, Leonard Baranowski, Elżbieta Buca, Jan Woszczyk; w 1969 r. – Sylwester Domagała, Elżbieta Kilińska, Ewa Gering, Irena Kędzierska, w 2002 r. Marcin Grzywacz, w 2003 r. Marcin Kozicki. Współpraca taka dała i daje obopólne korzyści.  W 1965 r. ogłoszono konkurs o “Laur XX - lecia PRL”. Chór pod przewodnictwem dyrektora artystycznego Mieczysława Barana przygotowywał się do tego konkursu mozolnie i z wielką starannością. Efektem było zdobycie “Złotego Lauru” w II kategorii chórów męskich. 


 

Festiwal chórów o Laur XX-lecia PRL. I nagroda – Laur Złoty – Chór “Harmonia” Wejherowo II kat. Gdańsk, 6 czerwiec 1966 r.

 

Rok 1966 to narodziny Festiwalu Pieśni o Morzu. Pierwszy festiwal nie przynosi “Harmonii” sukcesu. Przychodzi on dopiero w 1968 r., a szczególnie w 1970 r., kiedy “Harmonia” zdobyła główną nagrodę “Złocistego Żagla”.

 


 

Zdobyte główne trofeum III Festiwalu Pieśni o Morzu.


 
Wspomnieć należy, iż w 1966 r. chór zdobył I miejsce na Festiwalu Kulturalnym Związków Zawodowych. Za całokształt pracy społecznej, artystycznej w kultywowaniu kultury muzycznej na Kaszubach “Harmonia” otrzymała odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego, a w 1968 nagrodę kulturalną powiatu wejherowskiego – “Nagrodę Remusa”.

 

 
 

 
 
W 1967 r. odbył się koncert “Harmonii” na polach Grunwaldu.

 

 

“Harmonia” na polach Grunwaldu

 

14 lutego 1968 r. chór okryła wielka żałoba. Zmarł Aleksander Rutkiewicz, ostatni współzałożyciel zespołu, człowiek, którego postać nierozerwalnie związana była z “Harmonią” i Kaszubskim Okręgiem Śpiewaczym. W 1969 roku nawiązano pierwsze, w dziejach “Harmonii”, kontakty zagraniczne. W 1968 r. zarząd chóru, podczas międzynarodowego festiwalu chórów w Warszawie, nawiązał przyjacielskie stosunki z chórem męskim “Szabadsag” z Budapesztu. W wyniku tego delegacja “Harmonii” została zaproszona do Budapesztu na uroczystości 50-lecia chóru “Szabadsag”. Wśród członków “Harmonii” następuje mobilizacja i gigantyczna wprost praca. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu. Natomiast zarząd zajął się pracami organizacyjnymi związanymi z przyjazdem chóru “Szabadsag”. Goście z Węgier koncertowali w Wejherowie, Gdyni, Gdańsku, Malborku i Cetniewie, gdzie byli zakwaterowani. Chór “Szabadsag” zaliczany był do jednego z najlepszych chórów męskich na Węgrzech.< W dniu 14 sierpnia 1969 roku na zaproszenie chóru z Węgier “Harmonia” udała się z rewizytą na swe pierwsze artystyczne tournee po Węgrzech. Do tego wyjazdu zespół był wyjątkowo dobrze przygotowany. W trzecim dniu pobytu w Budapeszcie “Harmonia” daje pierwszy dwugodzinny koncert w stolicy Węgier. Łącznie odbyło się sześć oficjalnych koncertów zespołu. Program stanowił przekrój polskiej muzyki chóralnej oraz zawierał 2 pieśni węgierskie, śpiewane w trudnym języku naszych przyjaciół. Tournee wiodło przez Budapeszt, miejscowości położone nad Balatonem, przez Eger i Esztergom.

 

 

Najbardziej w pamięci utkwił wszystkim koncert w Eger, gdzie po spontanicznym przyjęciu, po zakończeniu koncertu, chórzyści musieli zamieszczać swoje autografy na programach.

 

 

                “Harmonia” w czasie koncertu w Eger.

Był to wielki kulturotwórczy wkład zespołu w popularyzację naszej narodowej pieśni chóralnej. Wyczyn ten jest najwyższym z dotychczasowych artystycznych osiągnięć zespołu.

 

 

  “Harmonia” po koncercie przy pomniku gen. J. Bema w Budapeszcie.

    

W sierpniu 1970 roku umiera Roman Roloff, długoletni i zasłużony prezes Kaszubskiego Okręgu Śpiewaczego, czynny członek “Harmonii” od 1921 r. Jego pasją było zbieractwo i gromadzenie wszystkiego, co dotyczyło działalności kaszubskiego śpiewactwa we wszystkich jego okresach. W 1969 r. opracował chronologiczny zarys historii śpiewactwa na Kaszubach. To opracowanie stało się punktem wyjścia do wydania przez Wejherowskie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej historii zjednoczonego ruchu śpiewaczego na Kaszubach. Za swą pracę otrzymał wiele dowodów społecznego uznania i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę z Wieńcem Laurowym; nagrodę kulturalną powiatu wejherowskiego – Nagrodę Remusa.

 

II.ZARYS DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ W LATACH 1970–2005.

 

Nastał 1970 rok, rok złotego jubileuszu – 50. rocznicy  założenia chóru. Pięknym sukcesem chór rozpoczął obchody półwiekowej działalności. Podczas III Festiwalu Pieśni o Morzu, który odbył się w dniach 12 – 14 czerwca 1970 r., zespół zdobył główną nagrodę – “Złocistego Żagla”. Uroczystości jubileuszowe zorganizowano 6 grudnia 1970 roku. Wzięły w nich udział delegacje bratnich chórów, w tym węgierskiego chóru “Szabadsag”. Rocznicowy koncert odbył się w ramach Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych. Byli przedstawiciele lokalnych władz administracyjnych i partyjnych, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Gdańskiego Związku Śpiewaczego, Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości. Za całokształt pracy na polu artystycznym sztandar chóru został odznaczony “Złotą Odznaką Śpiewaczą”. Jubileusz 50 – lecia pracy “Harmonii” był doniosłym wydarzeniem na Ziemi Wejherowskiej i dla śpiewactwa Kaszub. Kończył on uroczyste obchody powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy. Na odnotowanie zasługuje fakt, że w chór liczył sobie wówczas 60 osób i był zespołem stosunkowo młodym. W 1971 r. “Harmonia” otrzymała wyróżnienie na przeglądzie chórów w Tczewie. W latach 1972 i 1974 chórzyści zajmowali się przygotowaniem i przeprowadzeniem kolejnych Festiwali Pieśni o Morzu. Wszyscy członkowie czuwali nad sprawnym przebiegiem trzydniowych imprez. W tym czasie chór nawiązał współpracę artystyczną z Państwową Operą i Filharmonią Bałtycką i z Państwową Wyższą Szkoła Muzyczną w Gdańsku. Ta ostatnia sprawowała nad chórem patronat artystyczny. Z opery zaś chór angażował akompaniatora i trzech solistów. W sierpniu 1972 r. “Harmonia” wyjechała na drugie tournee artystyczne po Węgrzech, koncertując w Budapeszcie, Esztergomie i Balaton - Boglard. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy z zaprzyjaźnionym chórem węgierskim “Szabadsag”. W związku z XXX – leciem Ludowego Wojska Polskiego i XXX – leciem istnienia Polski Ludowej zespół przygotował specjalny program artystyczny, dając z tej okazji 11 koncertów. 

 

   

  Rok 1975 Harmonia z Chórem Szkoły Podstawowej Nr9 w Wejherowie Koncert pod tyt Pieśń o Ziemi Naszej.

    

W 1974 r. chór nawiązał współpracę z Zespołem Pieśni i Tańca Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie, co zaowocowało szeregiem wspólnych występów. Szkolne i miejskie uroczystości uświetniły opracowane specjalne programy np.: “Pieśń o ziemi naszej” (1975 r.), “Hej, tu u nas na Kaszubach” (1976 r.), “Poemat o ziemi ojczystej” (1977 r.) oraz montaże muzyczno – poetyckie nawiązujące swą treścią do obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej i Święta 1 Maja (1978 i 1979r.). Połączone chóry “Harmonia” i Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie prezentowały w latach 1976 – 1978  wysoki poziom artystyczny, czego dowodem jest fakt zdobycia przez nie głównego trofeum – statuetki “Złocistego Żagla” na VI Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie w 1976 r. oraz wyróżnienia na kolejnym, VII Festiwalu w 1978 r. Z ważniejszych występów w 1978 r. należy wymienić udział w Spotkaniach Chóralnych w Tczewie, które odbyły się 4 czerwca. Rok 1979 jest okresem poprzedzającym obchody 60 – lecia istnienia “Harmonii”. Bogate są plany rocznicowych uroczystości, które mają być potraktowane jako wydarzenie artystyczne Wejherowa. Jednak żaden z planów na 1980 r. nie został w pełni zrealizowany. 23 kwietnia 1980 roku uległ wypadkowi drogowemu dyrygent chóru mgr Mieczysław Baran, który, nie odzyskując przytomności, zmarł 4 sierpnia w wejherowskim szpitalu. Członkowie chóru pogrążyli się w żałobie. Odszedł człowiek o wielkich ideałach i zamierzeniach. Całym sercem oddany chórowi “Harmonia” i amatorskiemu ruchowi śpiewaczemu w Polsce. Z tego powodu chór nie brał udziału w VIII Festiwalu Pieśni o Morzu. Należy dodać, że za najciekawszą prezentację utworu kaszubskiego na Festiwalu Pieśni o Morzu, nagroda fundowana przez wejherowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego nosi imię Mieczysława Barana. Z powodu napiętej sytuacji politycznej w kraju nie odbyły się uroczystości jubileuszowe. W sierpniu 1980 r. Polską wstrząsnął protest społeczny, który zrodził się ze sprzeciwu wobec komunistycznych władz. “Harmonia” na zaproszenie NSZZ “Solidarność” wystąpiła z koncertem w Gdańsku, pod pomnikiem “Trzech Krzyży”. W grudniu 1981 r. został wprowadzony stan wojenny. Działalność wszystkich organizacji, w tym “Harmonii”, została zawieszona. Po zniesieniu stanu wojennego chór reaktywował swoją działalność. Przez krótki czas dyrygentem był Ryszard Lorek, a po nim batutę objęła Elżbieta Kania – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie. W 1983 r odbywał się IX Festiwal Pieśni o Morzu, ale niestety zespół nie wziął w nim udziału. Było to wynikiem pewnego zastoju w działalności, głównie spowodowane radykalnym spadkiem frekwencji na lekcjach śpiewu. Nie można było zespołu należycie przygotować do występu. Gorzkie to stwierdzenie. Kronikarz chóru – Roman Borkowski napisał: “Czarna plama w historii chóru. Oby się więcej nie powtórzyła”. 17 września 1983 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Po burzliwej dyskusji i wymianie uwag, szczególnie dotyczących zbyt niskiej frekwencji na próbach, dokonano wyboru nowego zarządu. W jego skład weszli:

Roman Borkowski – prezes,
Edmund Kloka – wiceprezes,
Włodzimierz Baran – sekretarz,
Edmund Tokarski – skarbnik,
Franciszek Formella – członek zarządu,
Brunon Kamin – gospodarz,
Ryszard Nalepka – bibliotekarz.                       

 Nowy zarząd postawił sobie zadanie zdyscyplinowania druhów chórzystów. Frekwencja na lekcjach śpiewu powoli, ale stale się poprawiała. Do chóru wstąpiło kilku nowych, młodych kandydatów. Rósł poziom artystyczny wykonywanych pieśni. W listopadzie 1983 r. chór wystąpił w Bazylice Katedralnej w Pelplinie z mszą świętą Lachmana. Było to wielkie przeżycie dla śpiewaków, kiedy ich głosy rozlegały się i niosły pod potężnym sklepieniem świątyni. Rok 1984 zaczyna się mozolną pracą nad emisją i dynamiką głosu. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Koncert chóru na zamku w Malborku, który się odbył w czerwcu 1984 r., został mile przyjęty przez słuchaczy oraz otrzymał przychylne recenzje w “Życiu Muzycznym”. “Harmonia” występowała także na akademiach środowiskowych i na “Chóralnych Spotkaniach Tczewskich”. W 1985 r. na X Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu chór w swojej kategorii zdobywa III miejsce. Otrzymał puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału gdańskiego oraz ufundowaną przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie za najlepszą interpretację i wykonanie pieśni kaszubskiej nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. W czerwcu 1985 r. “Harmonia” uczestniczyła w II Przeglądzie Chórów Amatorskich w Malborku. Było to wydarzenie bardzo znaczące dla ruchu śpiewaczego, ponieważ na dziedzińcu malborskiego zamku wspólnie zaśpiewało ok. 1300 śpiewaków. Pod batutą prof. Henryka Gostomskiego połączone chóry zaśpiewały “Bogurodzicę” i “Gaude Mater Polonia. Z okazji uroczystości związanych z  40 – leciem “Społem” na ziemi gdańskiej odbyła się w Teatrze “Wybrzeże” w Gdańsku okolicznościowa akademia, podczas której wystąpił społemowski chór “Harmonia” (lipiec 1985 r.). 25 stycznia 1986 r. “Harmonia” obchodziła swoje święto. W tym dniu odbył się wspaniały koncert z okazji 65. rocznicy powstania zespołu. Impreza miała miejsce w auli Zespołu Szkół Elektrycznych w Wejherowie. Zaprezentowano także niewielką wystawę z dokumentami, pamiątkami, nagrodami i zdjęciami dokumentującymi dokonania chóru. Postanowieniem Miejskiej Rady Narodowej nadano chórowi odznakę honorową “Zasłużonym dla Wejherowa” za szczególne zasługi w rozwoju społecznym miasta. Rada Nadzorcza “Społem” przyznała pięciu chórzystom dyplomy honorowe “Przodującego działacza ruchu spółdzielczego” za ofiarną działalność w realizacji celów i zadań spółdzielczości spożywców w upowszechnianiu kultury. Chór otrzymał również dyplom honorowy od Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej uhonorowało druhów Józefa Białasa i Jana Uzdrowskiego statuetką Remusa. Wielu chórzystów otrzymało odznaki PZCHiO. Obchody rocznicowe miały się odbyć wcześniej, bo były zaplanowane na 29 grudnia 1985 r. Musiano je jednak przesunąć, ponieważ dyrygentka złamała nogę i przez sześć tygodni była unieruchomiona. Chórzyści zaczęli wozić dyrygentkę, na lekcje i próby śpiewu, samochodem. Chociaż noga była w gipsie, to ręce dyrygentki pracowały i “machały” z podwójną siłą, tak że przygotowały zespół na uroczysty koncert. Należy podkreślić, że jubileusz został pod względem organizacyjnym i artystycznym wysoko oceniony. Według ogólnej opinii był należycie przygotowany. Dało to dużą satysfakcję wszystkim członkom chóru. 23 lutego 1986 r. chór wystąpił z recitalem w Sali Białej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. Koncert prowadziła red. Wanda Obniska. 12 marca 1986 r. zespół wziął udział w akademii z okazji 41 rocznicy wyzwolenia Wejherowa. Wystąpił wraz z uczniami Technikum Elektrycznego. 14 września 1986 r. odbyła się patriotyczna manifestacja na molo w Sopocie, a następnie Galowy Koncert w Operze Leśnej. Impreza, podczas której śpiewała m. in. “Harmonia”, została zorganizowana z okazji 60 – lecia działalności Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Kolejny, 1987 rok zaczął się nienajlepiej. Po raz pierwszy zespół nie śpiewał kolęd w wejherowskich kościołach. Powodem był lekceważący stosunek niektórych druhów do prac przygotowawczych. Główną przyczyną była bardzo słaba frekwencja na lekcjach śpiewu. 26 stycznia 1987 r, odbyło się zebranie chóru, po którym sytuacja nieco się poprawiła. 31 maja 1987 r., podczas Przeglądu Chórów Amatorskich PZCHiO w Malborku, chór wykonał trzy utwory, w tym “Kołysankę marynarza”. Na koncercie był jej kompozytor Adolf Wiktorski. 8 maja 1987 r. nadszedł dzień wizyty, w Gdańsku i Gdyni, Ojca Świętego. Już dwa miesiące wcześniej chór zgłosił swój udział w uroczystościach powitalnych w Gdyni. Zgromadziło się ok. 2000 śpiewaków i orkiestra dęta Stoczni im. Komuny Paryskiej. Było to dla druhów wielkie artystyczne i religijne przeżycie. Mogli zobaczyć “naszego papieża” na własne oczy i otrzymać Jego błogosławieństwo. W 1996 r. chór obchodził kolejny jubileusz  - 75. rocznicę powstania. Obchody zainaugurowała msza św. koncelebrowana, w kościele pw. św. Stanisława Kostki, w intencji członków chóru oraz 40 – lecia istnienia Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Wejherowie. Odbył się koncert jubileuszowy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście i prezesi: ZKP i “Harmonii”. Na zakończenie, w Wejherowskim Centrum Kultury, miało miejsce spotkanie towarzyskie. W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania byłemu dyrektorowi WCK Radosławowi Kamińskiemu i obecnej dyrektorce Jolancie Rożyńskiej, bowiem “Harmonia” działa pod auspicjami tej prężnie pracującej placówki kulturalnej. Chórzyści dwa razy w tygodniu korzystają z pomieszczeń, w których odbywają się lekcje zespołu. 29 grudnia 2000 r. wejherowski “Harmonia” obchodził 80 – lecie działalności. Uroczystość w kościele pw. św. Stanisława Kostki rozpoczęła się mszą św., podczas której ks. proboszcz Marian Dettlaff poświęcił odnowiony sztandar chóru. Renowacji dokonały Gertruda Liedtke oraz Maria Borowiec. Podczas koncertu zespół, pod dyrekcją Bernadety Benkowskiej, zaprezentował utwory muzyki polskiej, kolędy i negro spirituals. W dniu jubileuszu sztandar chóru został odznaczony “Złotą Odznaką z Laurem”, a wielu śpiewaków otrzymało odznaki PZCHiO oraz dyplomy uznania. Sekretarz chóru odczytał pozdrowienia przesłane przez ciężko chorego prezesa zarządu druha Romana Borkowskiego. Prezes napisał w ten sposób: “Ślę gorące pozdrowienia Dostojnym Jubilatom z okazji tak wspaniałej uroczystości. Niestety, osobiście nie mogę brać udziału z powodu zaistniałej choroby, która przykuła mnie do łóżka. Za co serdecznie wszystkich przepraszam. Jednak zgodnie z zaleceniem prowadzącego lekarza, nie wolno mi brać udziału w tej imprezie. Mam nadzieję jednak, że Druhowie poprowadzą tę uroczystość zgodnie z zaplanowanym działaniem. Przedstawicieli władz państwowych i regionalnych również z tego tytułu serdecznie przepraszam, mając na względzie ich stałe, przychylne ustosunkowanie się do naszych działań. Wszystkim obecnym gościom życzę miłego odbioru koncertu - Roman Borkowski Prezes Zarządu “Harmonii”. Po uroczystości w kościele delegacja chórzystów odwiedziła swego chorego kolegę. Wręczono Mu przyznane najwyższe odznaczenie amatorskiego ruchu śpiewaczego – “Złotą Odznakę z Wieńcem Laurowym” wraz z wiązanką kwiatów i serdecznych życzeń. Niestety, w dzień po jubileuszu z wielkim smutkiem chórzyści przyjęli wieść o śmierci swego długoletniego prezesa. Był to jubileusz radości i smutku. Płynęły łzy szczęścia i rozpaczy. “Harmonia” z bólem żegnała na wejherowskim cmentarzu zasłużonego prezesa Romana Borkowskiego, który w latach 1982 - 2000 kierował pracami Zarządu.

 

Tak pisał w 2000 roku, nieodżałowanej pamięci druh prezes Roman Borkowski:

“Niewiele jest dziedzin życia, w których wyzwala się w człowieku tyle szlachetnych uczuć, jak w śpiewie i muzyce. W muzyce bowiem tkwią olbrzymie wartości wychowawcze, a największe znaczenie posiada bezsprzecznie muzyka zespołowa. Ochotniczość i entuzjazm są gigantyczną siłą kulturotwórczą. Źródłem naszych działań amatorskich jest człowiek – jednostka, podstawą natomiast zamiłowanie do śpiewu. Ludzie, z których rekrutuje się nasz zespół, pochodzą z różnych środowisk, mają różne wykształcenie, począwszy od podstawowego a skończywszy na wyższym, zajmują różne stanowiska. Obok siwowłosych, ludzie młodzi, wszyscy w jednym szeregu. Łączy nas czar i piękno pieśni. Naszym głównym celem jest “uspołecznienie” pieśni i występujemy tam, gdzie znajdujemy chętnych i życzliwych odbiorców. Idea śpiewu chóralnego jest na naszej ziemi kaszubskiej mocno zakorzeniona. Weszliśmy na drogę rozwoju i musimy iść nieustępliwie naprzód, w myśl założeń naszych pionierów i założycieli, na drodze kultury narodowej. Sprawy narodowo – społeczne oraz sprawy rozwoju kulturalnego narodu są ze sobą nierozerwalnie splecione. Burzliwe dzieje historii nie szczędziły i naszych działaczy. Z czcią pamiętamy o nich, że to czym możemy się dziś chlubić, jest też ich zasługą.”

 

Po śmierci prezesa zarząd, na swym nadzwyczajnym zebraniu postanowił, że obowiązki prezesa chóru do końca kadencji będzie pełnił druh Ryszard Nalepka, a skład osobowy zostanie niezmieniony. W maju 2001 r. chór wystąpił, wspólnie z chórem “Leoninum” z parafii pw. św. Leona Wielkiego, na uroczystości Bożego Ciała. 1 lipca tegoż roku “Harmonia” występuje w Kostkowie na odpuście parafialnym. Po uroczystościach odbyło się, nad j. Dąbrówka, spotkanie integracyjne. W czerwcu 2001 r., w klubie estradowym “Pacyfik” po raz pierwszy odbył się wieczór muzyczny zatytułowany “Wejherowo – muzyka i śpiew”. Podczas koncertu zaśpiewały i zagrały zespoły: Kaszubski Zespół “Frantówka”, orkiestra klasztoru oo. Franciszkanów, grupa “Focus Vesiculosus”, formacja tańca dyskotekowego “Rytm dance” i zespół taneczny z Zespołu Szkół nr 2. Swój program przedstawił też teatr “Eksperyment”. Widzów zaskoczył chór męski “Harmonia”, którego członkowie wystąpili w strojach marynarskich. W tym czasie chórem dyrygowała Bernadeta Benkowska, a podczas jej urlopu macierzyńskiego batutę przejął Waldemar Czaja – utalentowany muzyk. Jest m. in. autorem hejnału Kartuz, a pieśni w jego aranżacji chór ma w swoim repertuarze. We wrześniu 2001 r. dyrygentka Bernadeta Benkowska składa rezygnację z prowadzenia chóru z powodu złego stanu zdrowia. Członkowie chóru przyjmują tę decyzję z ubolewaniem. Zadawano sobie wówczas pytanie: “Czy to oznacza rozpad zespołu wielce zasłużonego dla naszego miasta i regionu?”. Zarząd chóru zwrócił się o pomoc do dyrektor Szkoły Muzycznej Elżbiety Kani. Udało się nakłonić do prowadzenia chóru Marcina Grzywacza – studenta V roku Akademii Muzycznej w Gdańsku, który właśnie kończył naukę na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Swoje obowiązki rozpoczął pełnić 1 listopada 2001 r. Od tego momentu wzrosła frekwencja na lekcjach, a co za tym idzie, podniósł się poziom wykonawczy. Dyrygent przystępuje natychmiast do opracowywania repertuaru na występy podczas Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu. Przygotowuje chór do wykonania utworów w czasie obrony swojej pracy dyplomowej, która odbyła się 22 maja w kościele św. Brygidy w Gdańsku. Nasz dyrygent otrzymał dyplom z wyróżnieniem. W 2002 r. chór przygotowywany jest do wykonania Pierwszej Kaszubskiej Pasji skomponowanej przez Tomasza Fopke. Prawykonanie utworu odbyło się 23 maja 2002 r. w kościele pw. św. Anny w Wejherowie. Oprócz “Harmonii” śpiewały chóry z Lini i Luzina. Dyrygował kompozytor. 18 maja 2002 r. chór wystąpił w Tczewie na XXII Tczewskim Festiwalu Pieśni Chóralnej, gdzie otrzymał wysokie noty. 24 sierpnia 2002 r.. w kościele parafialnym w Redzie – Ciechocinie, związek małżeński zawarł dyrygent Marcin Grzywacz. Chór śpiewał swemu kierownikowi artystycznemu i jego wybrance  podczas ślubnej mszy świętej. Na pierwszego października 2002 r. zwołano Walne Zebranie zespołu, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu Chóru.
 
Do władz wybrano: 

Edmund Kloka                       - prezes,
Ryszard Nalepka                     - wiceprezes,
Alfred Barzowski                     - sekretarz,
Michał Tokarski                      - skarbnik,
Czesław Thiel                          - gospodarz,
Zygmunt Hazuka                      - członek zarządu. 

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Barzowski, 
Zbigniew Firkus, 
Zbigniew Hazuka. 

29. 12. 2002 r. podczas mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki chór odnowił swoje ślubowanie. 
Rotę przysięgi odczytał kaszubski działacz społeczny Edmund Kamiński. 

Zespół występował z kolędami we wszystkich parafiach Wejherowa, w Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych na spotkaniu opłatkowym w dn. 06. 01. 2003 r. oraz w  parafii Reda – Ciechocino.
 Koncert Bożonarodzeniowy odbył się także w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.

 Chór Harmonia jest współzłożycielem "Rady Chórów Kaszubskich" i współtworzy z wieloma kaszubskimi chórami jeden połączony zespół chórów kaszubskich.

W okresie Wielkiego Postu występuje, wraz z połączonymi chórami powiatu wejherowskiego, w Luzinie, Pucku, Wejherowie, Gdańsku – Wysoka, Żukowie, Lini, Redzie i Parchowie, wykonując Pierwszą Kaszubską Pasję. Dyrygował Marcin Grzywacz. W tymże roku ukazało się wydawnictwo z zapisem nutowym “Pierwszej Kaszubskiej Pasji” wraz z utworem zarejestrowanym na płycie CD. 

16. 03. 2003 r., w sali kameralnej Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku chór śpiewa pieśni wielkopostne i pasyjne w ramach cyklu III Pomorskich Spotkań Chóralnych (wykonano siedem utworów). W 2003 r. ks. prałat Daniel Nowak – proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla - obchodził jubileusz 25. rocznicy otrzymania święceń kapłańskich. Uroczysta msza św., którą uświetniła “Harmonia”, odbyła się 25 maja.
 
27. 05. 2003 r. chór występuje w Kolegiacie pw. NMP w Kartuzach w ramach koncertu dyplomowego Mariusza Kozickiego, absolwenta Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Do Kostkowa chór jeździ już od kilku lat i śpiewa w kościele pw. św. Ottona z różnych okazji. 15 czerwca uświetnił swym występem uroczystość prymicyjną ks. Damiana Plackowskiego, a 6 lipca wziął udział w uroczystościach związanych z 70. rocznicą powstania parafii. Dyrygował wówczas Tadeusz Rietz. 23. 08. 2003 r., na zaproszenie chóru “Lutnia” i wójta gminy Luzino, chór uczestniczy w I Zjeździe Kaszubskich Śpiewaków w Barłominie, którego inicjatorem był Tomasz Fopke – zastępca burmistrza Żukowa. 

W dniach 25 – 29 września 2003 r. “Harmonia” wyjeżdża do Niemiec, gdzie pod batutą Pani Bożeny Krupa, bierze udział w obchodach Dni Kultury Meklemburgii – Pomorza Przedniego, dając kilka koncertów: 25. 09. w Schwerinie – Dzień Kaszubski w skansenie, 26. 09. w Parchimiu, na oficjalnym otwarciu Dni Kultury w miejskiej sali widowiskowej. Podczas tego koncertu obecni byli przedstawiciele władz krajowych, z premierem landu na czele. 
Dnia 27 września chór występuje w miejscowości Spornitz w hotelu “Land Hotel Spornitz”, a następnego dnia w Domu Pomocy Społecznej w Parchimiu oraz w kościele katolickim podczas mszy św. Na zakończenie obchodów Dni Kultury, razem z chórami niemieckimi, daje koncert w pięknym gotyckim kościele. Chórzyści byli mile zaskoczeni serdecznością gospodarzy, którzy troszczyli się o nich na każdym kroku. 

Od 20 do 23 listopada  2003 r.“Harmonia” przebywa na Litwie; w Wilnie i Trokach. Śpiewa na kilku koncertach dla litewskiej Polonii, które wykonuje w miejscowych kościołach. Chórem dyrygowali Bożenz Krupa i Tadeusz Rietz. 
 Wyjazd został poprzedzony wspólnym występem z Zespołem Regionalnym “Koleczkowianie” w Wejherowskim Centrum Kultury, podczas którego zaprezentowano utwory przygotowane na występy w Wilnie. Była to też forma podziękowania dla sponsorów, którzy pomogli w zrealizowaniu planów. 
Duże wrażenie na chórzystach wywarły dwukrotne odwiedziny u Matki Bożej co w Ostrej Świeci Bramie. Szczególnie przejmująca była wieczorna wizyta, podczas której śpiewacy najpierw modlili się w skupieniu, a potem zaśpiewali Matce Chrystusa kilka pieśni na jej cześć. Atmosfera była niepowtarzalna. Sami, w pogrążonej w mroku kaplicy, i tylko Maryja, taka bliska i dobra, pieśń i modlitwa. 
Podróż miała charakter pielgrzymki z Wejherowa do Wilna, od Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowienie Chorych na Duszy i Ciele do Matki Bożej Ostrobramskiej. 
Podczas zwiedzania cmentarza na Rossie w Wilnie śpiewacy modlili się i śpiewali nad grobem serca Józefa Piłsudskiego i jego matki.
 
28 grudnia 2003 r. odbyła się w kościele pw. św. Stanisława Kostki msza św., a po niej spotkanie opłatkowe chórzystów, podczas którego trzech nowych członków “Harmonii” złożyło uroczyste przyrzeczenie na sztandar chóru. Oprócz tego chórzyści występowali w Wejherowie i na terenie powiatu na uroczystościach kościelnych np. Bożego Ciała, odpustach parafialnych, śpiewali podczas pogrzebów oraz z okazji różnych jubileuszy. 
31. 01. 2004 r. “Harmonia” wzięła udział w II Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie.

 Dyrygował wtedy również Tadeusz Rietz. Jego przedwczesna śmierć pogrążyła cały zespół w żałobie. Odprowadzaliśmy Go na miejsce wiecznego spoczynku, żegnając pieśnią naszego kolegę. 

Tadeusz był postacią znaną w wejherowskim światku muzycznym. Grał w różnych kapelach młodzieżowych. Na prośbę chórzystów zgodził się dyrygować chórem podczas nieobecności I dyrygenta Marcina Grzywacza. 
Taki po prostu był, nie potrafił nikomu odmówić, a przy tym skromny i rozmiłowany w muzyce. Cześć Jego pamięci!
 
1 lutego 2004 r., w sali widowiskowej “Atlantik”, odbył się koncert pt. “Muzyka nie zna granic”. Wystąpiła “Harmonia” i Zespół Regionalny ”Koleczkowianie”, z którym chórzyści z Wejherowa nawiązali bliższe kontakty podczas wspólnego pobytu w Niemczech. 
Kultura muzyczna Kaszub jest bogata i różnorodna, co najlepiej poświadczają pieśni zebrane przez Oskara Kolberga, Jana Patoka, Pawła Szefkę czy Władysława Kirsteina, a także muzykalia zgromadzone w wejherowskim muzeum.
 Najstarsze zbiory pochodzą z drugiej połowy XVI wieku. Czerpiąc z tej skarbnicy, postanowiono dawnym zjazdom braci śpiewaczej nadać bardziej współczesną formę i charakter. Tak doszło do zorganizowania I Festiwalu Pieśni o Morzu, który odbył się 29 maja 1966 roku. 
W 1972 roku impreza o zasięgu wojewódzkim przerodziła się w ogólnopolski festiwal. Od tego czasu zainteresowanie pieśnią morską i kaszubską wśród kompozytorów jeszcze bardziej wzrosło. Celem festiwalu jest upowszechnianie najcenniejszych utworów literatury chóralnej o morzu i regionie kaszubsko – pomorskim oraz ukazanie dorobku ruchu muzycznego. 
Festiwal każdorazowo rozpoczyna się sygnałem muzycznym skomponowanym przez Henryka Jabłońskiego.
 
Przemarszem ulicami Wejherowa rozpoczął się XVIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu, który odbył się w dniach 23 – 25 kwietnia 2004 r. Choć było dosyć chłodno, to atmosfera była bardzo gorąca, bo spotkali się przyjaciele z różnych zakątków kraju, których łączy umiłowanie pieśni chóralnej. 
Na wejherowskim rynku głos zabrał wojewoda Jan Ryszard Kurylczyk. Klucze miasta przekazał na ręce Neptuna – króla mórz i oceanów prezydent grodu Wejhera Krzysztof Hildebrandt. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Festiwalu był zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz. Festiwalowi towarzyszyły okolicznościowe wystawy malarskie i filatelistyczne. 
Z tej okazji Poczta Polska wydała okolicznościowy datownik. W kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki trwały przesłuchania festiwalowe.
 O statuetkę “Złocistego żagla” walczyły chóry mieszane, jednorodne, dziecięce i akademickie. Wejherowo było reprezentowane przez chór męski “Harmonia”, chór z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina, Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 1. W sumie w festiwalu wzięły udział 23 chóry i 630 śpiewaków. A w tym gościnnie wystąpili: chór dziecięcy Bazyliki Aglońskiej z Łotwy i chór męski Penzlin 1907 z Niemiec.
 
W skład jury wchodzili:
 Profesorowie Henryk Gostomski z Akademii Muzycznej w Gdańsku  – przewodniczący,
 prof. Zbigniew Bruna z Akademii Muzycznej w Gdańsku,
 prof. Marek Rocławski z Akademii Muzycznej w Gdańsku,
 prof. Czesław Freund z Akademii Muzycznej w Katowicach,
 prof. Jerzy Kurcz z Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Po pracowitym festiwalu chórzyści spotkali się na biesiadzie muzycznej. Grał zespół szantowy Fucus z Wejherowa, a śpiewacy od razu zaczęli tańczyć i wspólnie śpiewać.
 Goście byli bardzo zadowoleni z pobytu w Wejherowie. 
Duży sukces odniósł chór “Harmonia”, który “wyśpiewał” III miejsce w kategorii chórów jednorodnych, choć druhowie, w skrytości ducha, liczyli na więcej. 
Chór bardzo rzadko występuje w plenerze. Tym razem było inaczej. Na prośbę jednego z druhów, który jest “w cywilu” prezesem Zarządu Ogródków Działkowych, zespół zaśpiewał dla działkowiczów.
 Było to 21 sierpnia 2004 r. We wrześniu 2004 r. chór wystąpił w Sanktuarium Matki Bożej Sianowskiej. Dyrygował gościnnie Mariusz Kozicki – absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

 Także we wrześniu “Harmonia” wzięła udział w II Zjeździe Kaszubskich Śpiewaków, który odbył się w Parchowie. 
Po uroczystej mszy św. zaprezentowała, obok innych zespołów, swoje możliwości wokalne. 
Podczas zjazdu powołano do życia Kaszubską Radę Chórów. Było to wspólne spotkanie dobrych przyjaciół i znajomych. 
Na biesiadzie muzycznej kończącej zjazd, wylosowano chór, który u siebie zorganizuje podobne spotkanie. 
Padło na Wejherowo. 16 października 2004 r. chór mieszany “Lutnia” z Luzina obchodził jubileusz 10 – lecia istnienia. 
Na tę uroczystość zostali zaproszeni również “harmoniści”. 
Członkowie chórów znają się bardzo dobrze, choćby ze wspólnego wykonywania Pierwszej Kaszubskiej Pasji. Nie obyło się oczywiście bez wspólnego śpiewania.
 W Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2005 r. chór uświetnił spotkanie opłatkowe w siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związku Pracodawców w Wejherowie. W niedzielę, 23 stycznia 2005 r., w kościele pw.
 Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie odbył się, zorganizowany przez WCK, koncert kolęd. Impreza zgromadziła liczne grono słuchaczy. Wystąpiło sześć zespołów, a wśród nich “Harmonia”. Zarząd chóru i dyrygent wyrazili zgodę na przyjęcie do zespołu czterech 14 – latków.
 Bardzo cieszy fakt, że do “Harmonii” zgłaszają się młodzi ludzie chętni do wspólnego śpiewania. 
Rosną następcy. 28 grudnia 2004 r. “harmoniści” śpiewali w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, dokąd pojechali na zaproszenie chóru  “Scherzi Musicali” z XIX LO w Gdańsku. 
Ten młody zespół koncertował na początku grudnia w Wejherowie i “Harmonia” śpiewała w ramach rewizyty. 
Był to uroczysty, bo połączony z 5. rocznicą działalności gdańskiego chóru, koncert. 22 stycznia 2005 r. chórzyści śpiewali w kościele zespołu klasztornego Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo w Chełmnie. Koncertu wysłuchali podopieczni  szarytek – osoby niepełnosprawne i chore i, oczywiście, członkinie zgromadzenia. Potem, w godzinach popołudniowych, “Harmonia” wzięła udział w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który został zorganizowany przez parafię pw. św. Józefa, prowadzoną przez zgromadzenie pallotynów. 
Wystąpiło siedem chórów, ale tylko “Harmonia” dostała brawa na stojąco. W niedzielę, 23 stycznia 2005 r., w godzinach południowych, kolejny występ, tym razem w kościele pw. św. Wojciecha w Redzie – Ciechocinie. 30 stycznia 2005 r., chórzyści pojechali do Kostkowa, aby tradycyjnie już zaśpiewać kolędy tamtejszym parafianom i ubogacić śpiewem mszę św. odprawianą w kościele pw. św. Ottona. Natomiast 1 lutego 2005 r. chór wystąpił z koncertem kolęd w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie.        
      
W 2005 r. Chór Męski “Harmonia” wykonywał, wraz z innymi chórami, podczas Wielkiego Postu Pierwszą Kaszubską Pasję. Koncerty odbyły się w następujących miejscowościach:

 12. 02. 2005 r. kościół pw. św. Stanisława Kostki – Wejherowo,
13. 02. 2005 r. kościół pw. Zwiastowania Pana – Żarnowiec,
20. 02. 2005 r. kościół pw. św. Floriana – Kolbudy,
26. 02. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Pierwoszyno,
27. 02. kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Władysławowo,
05. 03. kościół pw. św. Michała Archanioła Sopot,
06. 03. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Wierzchucino,
12. 03. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Gdynia,
13. 03. kościół pw. M.B. Królowej Różańca Świętego – Przywidz,
19. 03. kościół parafii archidiecezjalnej pw. Trójcy Świętej – Gdańsk – Oliwa – Katedra,
20. 03. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Kramarzyny. 

W lutym tego roku zespół wystąpił w Klubie Garnizonowym Marynarki Wojennej z okazji 30 – lecia podniesienia bandery na fregacie ORP “Nawigator”. 
Oprócz tego chór śpiewał podczas uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci śp. ks. dziekana Bogusława Żurawskiego, a także na mszy świętej (19 marca br.) z okazji święta patrona rzemieślników – św. Józefa. 13 marca 2005 r. wystąpił, podczas mszy św. i w restauracji “Tawerna”, na uroczystości 85. rocznicy powstania ZIW RP Oddziału w Wejherowie. Zarząd ZIW RP uhonorował chór okolicznościową plakietką.
 “Harmonia” śpiewała podczas mszy św. na placu Jakuba Wejhera odprawionej przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego za duszę śp. Ojca Świętego.
 Uświetniła mszę św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki odprawioną w tej samej intencji. Dzień 29 maja 2005 roku jest dla “Harmonii” pamiętną datą. Zespół otrzymał najwyższe lokalne wyróżnienie statuetkę Jakuba Wejhera. Było to wielkie święto dla śpiewaków.
 Została doceniona praca kilku pokoleń ludzi, którzy umiłowali śpiew i muzykę. 12 czerwca 2005 r. zespół śpiewał podczas uroczystości odpustu św. Antoniego w miejscowości Zdrada k/Pucka.
 Natomiast 19 czerwca wziął udział w Festynie Rodzinnym, który się odbył w ogrodach plebani parafii pw. św. Leona Wielkiego 25 czerwca 2005 r. chór śpiewał podczas nabożeństwa ekumenicznego odprawionego w kościele pw. św. Stanisława Kostki.
 Nabożeństwo z udziałem ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego i biskupa Michała Warczyńskiego z kościoła ewangelicko – augsburskiego odprawiono z okazji odsłonięcia obelisku na dawnych cmentarzu ewangelickiem przy ul. Sobieskiego.
 Tradycyjnie 3 lipca “Harmonia” ubogaciła śpiewem mszę św. z okazji odpustu parafialnego w parafii św. Ottona w Kostkowie, a 24 lipca wystąpiła podczas odpustu w Mechowej.
 10 lipca zespół wziął udział w Festiwalu Chórów Kaszubskich w Swarzewie. W dniach 28 – 30 lipca 2005 r. na zaproszenie Starostwa i “Harmonii” gościł w Wejherowie Schanta Chor Helmstadt z Niemiec. Na tarasie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej odbył się wspólny koncert chórów.
 Po występach odbyła się biesiada muzyczna, podczas której nawiązano mniej oficjalne kontakty. Śpiewacy z Niemiec zaprosili “Harmonię” do odwiedzin ich miejscowości. Drugi wspólny koncert miał miejsce w parku przy Katedrze Oliwskiej. Tam też pożegnano nowych przyjaciół.

 Dnia 26 listopada 2005 r. chór męski "harmonia" wystąpił w czasie Mszy św. w Kościele Mariackim w Gdańsku na zaproszenie Cechu Rzemiosł Różnych w Wejherowie, a szczególnie przez starszego cechu Pana Brunona Gajewskiego z okazji 60-tej rocznicy powstania polskiego rzemiosła.
 Po uroczystej Mszy św. której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks.Biskup Zygmunt Pawłowicz, poszczególne delegacje cechowe i chór "Harmonia" w pochodzie udały sie do Opery Bałtyckiej. W czasie podsumowań dzialalności cechowej chór został wyróżniony brązowym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

30.12.2005 r. chór "Harmonia" obchodzi jubileusz 85-cio lecia powstania. Wielu chórzystów otrzymało odznaki i dyplomy Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, które wręczali Michał Mróz prezes zarzadu Oddziału PZCHiO oraz z-ca prezydenta miasta Bogdan Tokłowicz.

Dnia 28.02.2006 chór męski "Harmonia" otrzymał wyróżnieni kapituły nagrody literackiej im. Władysława Reymonta za wieloletnią działalność artystyczna i popularyzatorską, kultywowanie patriotycznych tradycji spiewaczych, oraz promocje polskiej kultury w kraju i za granicą. Chórzyści odebrali wyróżnienie w Warszawie dając koncert dla laureatów tejże nagrody.

Dnia 12-14.05.2006 chór wystepuje na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu pod dyrekcją mgr Marcina Grzywacza. Dnia 9 lipca 2006 chór uczestniczy w VII Festiwalu Pieśni Kaszubskiej w Swarzewie, otrzymując nagrode "Bursztynowego Skowronka".

Dnia 17-25.10.2006 r. chór męski "Harmonia" przebywa na turne w Niemczech i Francji. W Niemczech na zaproszenie władz powiatu Helmstedt i Schanty Chor Helmstedt. We Francji w miejscowosci Bihorel, położonej nieopodal Rouen, podejmowani byli przez członków Europe Echanges i śpiewaków chóru mieszanego "Melodia".

Dnia 24.03.2007 r. chór występuje na I-Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kościele św. Wojciecha w Kielnie, organizatorem był Urzad Gminy Szemud.

Dnia 16.06.2007 r. chór bierze udział w uroczystościach 20-rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku Zaspie. W dniach 14-18.07.2007 chór koncentruje sie na trasie Częstochowa-Zakopane-Kraków-Kraków Łagiewniki.

Dnia 1.10.2007 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Wejherowskim Centrum Kultury. 

Członkowie chóru dokonali wyboru nowych władz chóru w składzie: 

Ryszard Nalepka-prezes chóru, 
Alfred Barzowski- v-ce prezes, 
Michał Tokarski-skarbnik,
 Czesław Thiel-gospodarz, 
Zbigniew Hazuka-sekretarz.

Do komisji rewizyjnej wybrano nastepujące osoby: 

Andrzej Kass-przewodniczący, 
Zygmunt Hazuka-członek,
 Wojciech Banzemer-członek.

Dnia 6.01.2008 r. w Kościele Chrystusa Króla w Wejherowie odbył sie koncert kolęd w wukonaniu chóru męskiego "Harmonia", chóru świętojańskiego z Rumi, chórów szkolnych z terenu Wejherowa oraz goscinnie chór mieszany "Collegium Cantorum" przy parafii Św. Juzefa w Chełmnie. Dnia 1.03.2008 r. chór występuje na II-Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie, gdzie zdobywa prestiżową nagrodę za najlepiej wykonany utwór Kaszubski "Kolibionka" z Pierwszej Kaszubskiej Pasji.

 Dyrygentem chóru jest Pan Marcin Grzywacz. Od 1998 roku pełni funkcję organisty i kierownika (jak też założyciela) Zespołu Kameralnego "Św. Wojciech" działającego przy parafii rzym- kat. w Redzie pw. Św. Wojciecha. W 2001 roku rozpoczął współpracę z Wejherowskim Chórem "Harmonia" w charakterze dyrygenta - kierownika artystycznego. W 2002 roku złożył egzamin dyplomowy i otrzymał tytuł magistra sztuki. W egzaminie dyplomowym w Kościele pw. Św. Brygidy w Gdańsku brał udział obok żeńskiego Chóru IV - ego wydziału AM właśnie w/w chór "Harmonia". Od 2002 roku współpracuje z Wejherowskim Centrum Kultury jako kierownik chóru "Harmonia", ponadto dyrygent Kameralnego Chóru "Św. Wojciecha" i organista parafii w Redzie, również do czerwca 2007 r. dyrygent orkiestry dętej działającej przy Państwowej Szkole Muzycznej w Wejherowie i WCK. Od roku 2003 pełni zawodową służbę wojskową na stanowisku II kapelmistrza - zastepcy dowódcy Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.

 

Zakończenie

 

Chór Męski “Harmonia” jest najstarszym, nadal działającym zespołem w mieście i powiecie. Powstał w 1920 r. i od tej pory działa w Wejherowie, z przerwą na czas wojny, uświetniając uroczystości religijne i patriotyczne. Bierze udział w przeglądach śpiewaczych i konkursach, na których niejednokrotnie zdobywa nagrody i wyróżnienia.
Marcin Grzywacz jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym “Harmonii” od listopada 2001 roku. Ten wybór dyrygenta był przysłowiowym “strzałem w dziesiątkę”. Pod jego kierownictwem chór udoskonalił warsztat artystyczny i poszerzył repertuar. Zespół, jak nigdy dotąd bardzo wiele koncertuje, spotykając się ze słowami uznania zarówno ze strony władz samorządowych, jak i publiczności. Tylko ten, kto śpiewał w chórze wie, ile trzeba trudu i wyrzeczeń, aby dobrze przygotować się do koncertów. Większość słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, że śpiewacy muszą odbyć dziesiątki godzin ćwiczeń, kosztem życia zawodowego i rodzinnego. Po co to robią? Przecież nikt im za to nie płaci, mógłby tak pomyśleć niejeden niezorientowany człowiek. Tym co łączy emerytowanego oficera Wojska Polskiego czy nauczyciela z robotnikiem, biznesmena z listonoszem, jest wspólna pasja – śpiew. Chór, można z całą odpowiedzialnością tak powiedzieć, przeżywa obecnie swój okres świetności. Do zespołu wstąpili nowi druhowie, a także powrócili dawni śpiewacy. Chór się rozrasta, powiększa się jego repertuar, co bardzo cieszy druhów chórzystów, dyrygenta, a szczególnie  Zarząd Chóru z prezesem Ryszardem Nalepką na czele.
Nosić emblemat “Harmonii” jest dla nas zaszczytem, a jednocześnie zobowiązaniem do tego, aby doskonalić swój warsztat artystyczny, a także, w jeszcze większej mierze, propagować pieśń chóralną wśród społeczeństwa.

Cześć Pieśni! Pieśni Cześć!

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający Pozdrawiamy :) Copyring by webmaster chorharmonia.pl.tl Kopiowanie zastrzeżone!! Pełna kompatybilność dla rozdzielczości 1024 x 768  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=